Správní právo

Zastupování v přestupkovém řízení, řízení před katastrálním úřadem či zastupování v řízeních před jakýmikoli jinými úřady a orgány veřejné správy, zastupování v soudním řízení správním.

Read More

Pracovní právo

Příprava pracovně-právní dokumentace, odpovědnostní vztahy zaměstnanců a zaměstnavatelů, poradenství ve věcech ochrany práv zaměstnanců, spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, zastupování ve sporech plynoucích z pracovních smluv, zastupování při neplatném skončení pracovního poměru.

Read More

Právo nemovitostí

Převody nemovitostí, zastupování v řízení před katastrálními, stavebními a jinými úřady, zřizování zástavních práv a věcných břemen, problematika společenství vlastníků jednotek.

Read More

Insolvenční právo

Zastupování věřitelů i dlužníků ve všech fázích insolvenčního řízení, soupis insolvenčních návrhů, přihlášení pohledávek u insolvenčního soudu, zastupování věřitelů ve věřitelských výborech, zastupování ve věcech incidenčních sporů.

Read More

Obchodní právo

Právní služby související se zakládáním, fungováním a správou obchodních společností a družstev, zejména zakládání obchodních společností, organizace valných hromad včetně jejich vedení a přípravy dokumentů, provádění změn v již založených společnostech, např. změny názvu, sídla, změny orgánů, změny stanov či společenských smluv, změny základního k...

Read More

Rodinné právo

Právní služby v oblasti rozvodového práva, smlouvy upravující předmanželské a manželské majetkové vztahy, zastupování ve sporech o placení výživného, úprava poměrů k nezletilým dětem, uplatňování rodičovských práv.

Read More

Občanské právo

Občanské závazkové vztahy, příprava, sepisování a posuzování všech typů občanskoprávních smluv a dalších listin, zastupování ve všech oblastech soukromého práva, zastupování v oblasti dědického práva, ochrana lidských práv a svobod, řešení sousedských vztahů.

Read More

Trestní právo

Obhajoba v trestních věcech v jakémkoliv stádiu trestního řízení, zastupování klientů před orgány činnými v trestním řízení, poradenství při podávání trestních oznámení a jejich vypracování, zastupování poškozených v trestním řízení, uplatnění nároků na náhradu škody způsobené trestným činem.

Read More