.

.

Odměna za právní služby je určována dohodou mezi advokátem a klientem, tzv. smluvní odměna. Výše a způsob stanovení odměny za právní služby je pak sjednáván s každým klientem individuálně, a to v závislosti na právní a časové náročnosti poskytované služby. Před převzetím věci je klient vždy informován o předpokládaném rozsahu práce a o celkových nákladech, které bude nutné na danou právní věc vynaložit.

Není-li mezi klientem a advokátem odměna dohodnuta, řídí se výše mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

 

Dohodou může být odměna stanovena jako odměna časová, úkonová, paušální či odměna podílová.

Odměna časová
Odměna sjednaná podle počtu hodin právní služby. Výše hodinové sazby se odvíjí od složitosti a náročnosti daného případu.

Odměna úkonová
Stanovená podle počtu úkonů právní služby, které budou v konkrétní věci učiněny. Co se považuje za úkon právní služby stanoví advokátní tarif. Jedná se např. o převzetí a přípravu právního zastoupení nebo obhajoby, sepis smlouvy, žaloby, odvolání, účast na jednání u soudu apod.

Odměna paušální
Klienti, kteří mají pravidelnou potřebu právních služeb, mají možnost hradit právní služby paušální odměnou, tedy dohodnutou pevnou částkou placenou pravidelně, zpravidla měsíčně. Za paušální odměnu jsou klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah v daném období.

Odměna podílová
Odměna, která je dohodou stanovena jako procentuální podíl na výsledku věci. Podílová odměna se uplatňuje vedle odměny hodinové či úkonové zejména v případech vymáhání pohledávek či sporu o peněžité plnění a pohybuje se dle složitosti věci od 10% do 25%.