Správní právo

Zastupování v přestupkovém řízení, řízení před katastrálním úřadem či zastupování v řízeních před jakýmikoli jinými úřady a orgány veřejné správy, zastupování v soudním řízení správním.

Read More

Pracovní právo

Příprava pracovně-právní dokumentace, odpovědnostní vztahy zaměstnanců a zaměstnavatelů, poradenství ve věcech ochrany práv zaměstnanců, spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, zastupování ve sporech plynoucích z pracovních smluv, zastupování při neplatném skončení pracovního poměru.

Read More

Právo nemovitostí

Převody nemovitostí, zastupování v řízení před katastrálními, stavebními a jinými úřady, zřizování zástavních práv a věcných břemen, problematika společenství vlastníků jednotek.

Read More

Insolvenční právo

Zastupování věřitelů i dlužníků ve všech fázích insolvenčního řízení, soupis insolvenčních návrhů, přihlášení pohledávek u insolvenčního soudu, zastupování věřitelů ve věřitelských výborech, zastupování ve věcech incidenčních sporů.

Read More

Mgr. Vendula Krumlová

Mgr. Vendula Krumlová

. . Advokátka Mgr. Vendula Krumlová získala titul na Vysoké škole Ekonomické v Praze a dále je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, již v době studií se věnovala advokacii, kdy mimo jiné na pozici paralegel absolvovala právní praxi ve významné mezinárodní právnické kanceláří Clifford chance zabývající se především právním pora...

Read More

Obchodní právo

Právní služby související se zakládáním, fungováním a správou obchodních společností a družstev, zejména zakládání obchodních společností, organizace valných hromad včetně jejich vedení a přípravy dokumentů, provádění změn v již založených společnostech, např. změny názvu, sídla, změny orgánů, změny stanov či společenských smluv, změny základního k...

Read More

Rodinné právo

Právní služby v oblasti rozvodového práva, smlouvy upravující předmanželské a manželské majetkové vztahy, zastupování ve sporech o placení výživného, úprava poměrů k nezletilým dětem, uplatňování rodičovských práv.

Read More

Občanské právo

Občanské závazkové vztahy, příprava, sepisování a posuzování všech typů občanskoprávních smluv a dalších listin, zastupování ve všech oblastech soukromého práva, zastupování v oblasti dědického práva, ochrana lidských práv a svobod, řešení sousedských vztahů.

Read More

Trestní právo

Obhajoba v trestních věcech v jakémkoliv stádiu trestního řízení, zastupování klientů před orgány činnými v trestním řízení, poradenství při podávání trestních oznámení a jejich vypracování, zastupování poškozených v trestním řízení, uplatnění nároků na náhradu škody způsobené trestným činem.

Read More